Индекстерди издөө
Бул бөлүмдөн сиз өз индексиңизди биле аласыз.
Ал үчүн өзүңүздүн даректи жана үй номериңизди жазыңыз (көчөнүн аталышы жана үйүңүздүн номери)