ААК «Кыргыз почтасы»

ОКПО КОДУ 20382073
инн: 01504199410099
«Айыл Банк»ААК
БИК: 135001
р/эсеп: 1350100024028647
ИСТКБ 999
Дареги: Бишкек шаары, Чүй проспекти, 227
тел: 61-02-92; 61-36-05